Một nhóm thanh niên thủ sẵn 'hàng nóng' đợi một băng nhóm khác đến để giải quyết mâu thuẫn, thì bị công an phát...