Trên thế giới chỉ có duy nhất ở VN, ngay trong Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà (H.Lạc Dương, Lâm Đồng) và vùng...