Thanh tra 6 công trình thuộc nguồn vốn xây dựng nông thôn mới, 15 công trình xây dựng cơ bản tại huyện Cát Tiên…...