Nam thiếu niên này cho rằng, do làm rơi nhẫn nên cúi xuống tìm chứ không cố ý nhìn vào váy cô gái.