Đây là hiện tượng được gọi bằng thuật ngữ Phantom Phone Vibration (tạm dịch rung điện thoại tưởng tượng).