Thủ tướng lưu ý xã chú trọng hơn nữa đến việc xóa đói giảm nghèo; phân tích, đánh giá những nguyên nhân dẫn...