Tâm lý thích con trai và lựa chọn giới tính khi sinh là các yếu tố chính gây nên sự mất cân bằng tỷ số giới tính...