Những người có chức, quyền sẽ phải kê khai tài sản, thu nhập và công khai tại các cơ quan đơn vị. Trường hợp phát...