Luật sư đề nghị chủ tọa nêu câu hỏi khách quan để những người làm chứng tự do khai báo đúng ý chí của họ. ...