Từ năm 2016 đến nay, Sở Xây dựng Hà Nội đã xử lý kỷ luật đối với 2 trường hợp tiêu cực, gây phiền hà, nhũng...