Một chú rể ở Anh đã quyết định chơi trội khi đi đón dâu bằng xe tăng và được hộ tống bởi một chiếc