Không chỉ bị chế ảnh, bêu tên khắp mạng xã hội, chủ nhân câu nói 'thế bạn nghĩ xem vì sao mình phải trả lời...