UBND tỉnh sẽ xử lý trách nhiệm chủ tịch huyện Chư Sê nếu vẫn còn để tình trạng người dân bức xúc về đền bù,...