quấy rối

‘Mày biết tao là ai không’?

‘Mày biết tao là ai không’?

'Mày biết tao là ai không?' Một câu hỏi không để hỏi, mà là câu nói hống hách của người cậy tiền, cậy quyền để...