Sau khi ăn uống, hai bên nảy sinh mâu thuẫn cự cãi dẫn đến án mạng.