Bỏ công việc có thu nhập cao, thầy giáo Việt kiều Bateau (tên Việt là Ba Tô - 40 tuổi) đến dạy học miễn...