Phòng xét nghiệm Covid-19 duy nhất tại Gaza chịu hư hại nghiêm trọng sau khi bị Israel không kích. Nhiều nhân viên ở đây...