Gần 3 năm yêu xa, tháng nào Daniel Kim cũng vượt 10.000 km từ Anh bay về Việt Nam gặp Thanh Ly.