Với vỏ bọc là quản lý khách sạn, Phát tổ chức đường dây mại dâm với giá 1 triệu/lần, trong đó mỗi “đào”...