Ông Nguyễn Bá Cảnh

Ông Nguyễn Bá Cảnh là ai?

Ông Nguyễn Bá Cảnh là ai?

Ông Nguyễn Bá Cảnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng, bị đề nghị cách tất cả...