Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) có văn bản gửi Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước và Đại học Kinh tế...