ông Bụt

Khi học trò gọi thầy là ông Bụt

Khi học trò gọi thầy là ông Bụt

Hôm nay, thầy chưa bước vào lớp thì nghe tiếng em nhiều em học sinh nói: “ Các bạn giữ trật tự, ông Bụt sắp vào...