Loại ốc được nhắc đến ở đây là ốc mượn hồn, ốc nhập khẩu này giá có thể lên đến 2-3 triệu đồng/con vẫn...