Nam sinh viên gọi nhiều nhưng bạn gái không trả lời. Thấy chuyện chẳng lành, người này phá cửa vào thì...