Vài bình ga nhỏ, dăm chiếc cờ lê và hai chiếc tua vít, đã trở thành công cụ phá cửa để nhóm trộm nhí thực hiện...