Tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng là mở lại các đường bay quốc tế từng bước, thận trọng. Trước khi lên máy...