Nhà hoạt động khí hậu trẻ tuổi – Greta Thunberg đã hoàn thành chuyến đi 2 tuần từ Plymouth tới New York bằng cách bơi...