Giống như Dương Văn Khánh tại Hà Nội, Nguyễn Ngọc Minh (Minh Sâm) ở Bắc Ninh, vợ chồng Đường 'Nhuệ' cũng lấy bình...