Tiền nhiều không chứa hết, vị đại gia phải xây hầm, bên trên xây một chuồng gấu ngựa. Ban đêm, khi thợ về thì...