Hành vi sử dụng điện thoại khi lái xe đặc biệt nguy hiểm đến ATGT nên cần tăng nặng mức xử phạt.