Công ty cổ phần Điện Gia Lai (mã GEG, sàn HoSE) sẽ thành lập thêm công ty con là Công ty cổ phần Hợp tác phát triển...