Không ngờ những hàng giả trên mặt tôi, trong vòng 1 của tôi đã khiến chồng tôi khó chịu, thất vọng khi những lần...