Tên nghe khá gần gũi nhưng chúng có ít hạt hơn và bên ngoài có nhiều gai nhọn mềm.