Giá mỗi đồng tiền ảo được dự báo về 1.000 - 3.000 USD, từ quanh 11.500 USD hiện tại.