Hai thành viên đảng Cộng hòa của Ủy ban bầu cử hạt Wayne từ chối xác nhận kết quả bầu cử, nhưng sau đó chịu...