(NLĐO)- Hướng dẫn về định danh, xác thực khách hàng bằng phương thức điện tử (e-KYC) sẽ được Ngân hàng Nhà...