Nắm giữ vị trí phân phối hàng hóa cho người dân, các mậu dịch viên thời bao cấp có quyền "thét ra lửa", "tình...