Nghi ngờ CSGT làm té ngã người thân, Tuấn và Kiệt mang dao đi tìm CSGT để gây sự.