Theo Nghị định 34/2019/NĐ-CP tiền lương của cán bộ cấp xã sẽ có những thay đổi từ ngày 25.6.2019 .