Hà Nội là địa phương có số lượng bài thi lớn nhất cả nước nên số lượng cán bộ chấm thi, cũng như máy móc...