Hãy thôi viện câu ''khẩu xà tâm phật'' để bào chữa những lời ác ý của chính mình. Khi bạn thốt ra lời làm người...