Đây là một trong những chủ đề thảo luận trọng tâm trong chương trình hội nghị “Gặp gỡ địa phương - ngoại giao...