Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 tỉnh Quảng Trị vừa thông báo lịch trình di chuyển của 2 người dân tỉnh này được...