Bà H. hỏi riêng Lê Văn Hồng: 'Sao chi phí cao thế', bị cáo đáp: 'Chuyển lên vị trí đó cũng phải giá như thế chị