Vài năm gần đây chính phủ ra lệnh cấm ăn mặc hở hang tới lễ hội Songkran.