Hơn 1.200 người đã chết, đi tù, người chuyển đi nơi khác... vẫn được lập danh sách nhận tiền hỗ trợ do ảnh...