Gặp được những hành khách thông cảm, cư xử đúng mực là nguồn động viên để những nhân viên trên tàu...