Việc tự mua xe rồi lái xe miễn phí đưa người nghèo từ bệnh viện về nhà và ngược lại của ông Đoàn Ngọc Hải là...