Với ưu điểm tuyệt vời là trái sai, siêu to, thơm và nhiều múi, vườn mít mới, lạ của ông Nguyễn Thanh Sơn hiện thu...