ký ức

Ký ức Tây Nguyên

Ký ức Tây Nguyên

Bác Hồ chưa một lần vào Tây Nguyên, nhưng tình cảm của Người đối với đồng bào Tây Nguyên và tấm lòng của...